top courses

 

logo

 

Aastatel 2016-2019 osaleme järgmistes ESF poolt rahastatud  projektides:

- Eesti Vabaharidusliidu projektis "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019",mille raames viime läbi järgmisi  40 t koolitusi: inglise keel, soome keel ning motivatsioonikoolitus ja projektis "Ettevõtlik õppija",mille käigus viime läbi kursust "Ettevõtlus ja rahanduslik kirjaoskus".2017 a I poolaastal toimusid soome ja inglise keele kursused ning kursus "Ettevõtlus ja rahanduslik kirjaoskus".

2018a I poolaastal toimusid  kursused :Motivatsioonikoolitus, Ettevõtlus ja rahanduslik kirjaoskus"

- Tartu Rahvaülikooli projektis "Õpi-,koostöö-ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-,Lääne-ja Lõuna -Eestis",mille käigus toimuvad  48 t koolitused. 1.koolitus toimus  02.okt-25.okt 2017.

-Eesti Vabaharidusliidu projektis "Prioriteetsete võtmepädevuste arendaminbe 2018-2020"ja  "Ettevõtlik õppija".

Coach in VET

(Coach tööalases koolituses)

 

Leonardo da Vinci projekti „Coach tööalases koolituses“ (2008-2010) eesmärgiks on arendada   coachinguks vajalikke oskusi ja meetodeid ning teha need kättesaadavaks partnerriikide koolitusorganisatsioonidele.

Coachingu läbiviimiseks omandatud kogemused ja meetodid võimaldavad laiendada täiskasvanute koolitusorganisatsioonide tegevusvaldkonda ja kasutada  neid töös täiskasvanud õppijatega.

Projekti  tulemusena valmib projekti kodulehekülg, viiakse läbi töötubasid erinevates riikides partner- organisatsioonide kogenud coachide juhendamisel, korraldatakse  seminarid või kursused laiendamaks       coachingu alast teadlikkust igas partnerriigis.

http://www.coach-in-vet.eu

Pildid töökohtumiselt Kuressaares:

 

2008 – 2013 Eesti Vabaharidusliidu (EVHL) programm „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“

nr 1.1.0603.08-00002

Eesmärgid:

 • Täiskasvanud elanikkonnale tasuta õppimisvõimaluste loomine tööalaseks täiendkoolituseks ja edukaks ning kvaliteetseks tööeluks vajalike põhipädevuste omandamiseks

 • Vabahariduslike koolituskeskuste võrgustiku arendamine ja tugevdamine

 • Täiskasvanute õppimisvõimaluste laiendamine

 • Täiskasvanud õppijate arvu suurendamine

 • Uute sihtrühmade kaasamine

Sihtrühm:

 • Täiskasvanud elanikkond, kes ei ole koolikohustuslik (põhihariduse omandanud või 17a ja vanemad isikud)

 • Täiskasvanud inimesed, kes isiklike, sotsiaalsete, kultuuriliste või majanduslike olude tõttu on hariduse osas ebasoodsamas olukorras

Tegevused:

Koolitused sihtrühmale, mis hõlmavad tööturul vajalikke põhioskusi ja –teadmisi:Arvutikursus

 • keelteoskus

 • arvutioskus

 • õpioskused

 • sotsiaalsed oskused

 • oskus tegutseda kodanikuna

 • algatusvõime ja ettevõtlikkus

Arendustegevus:

 • koolitusvajaduse ja uute sihtgruppide väljaselgitamine

 • õppekava arendus

 • õpikeskkonna arendus

 • koolituskeskuste töö kvaliteedi hindamine

Saaremaa Õppekeskuse poolt läbiviidud projektid 1995 – 2009:

 

1. Koostööprojekt Axevalla Rahvakõrgkooliga

1995-1997, mille sihtrühmadeks olid maanaised, väikelaste emad ja puuetega inimesed. Projekti käigus viidi läbi 3 kursust: maanaistele demokraatia arendamisest, väikelaste emadele kursus "Tagasi töömaailma" ning puuetega inimestele toimetulekukursus.

2. MicroPHARE projekt "Naised poliitikas ja tööjõuturul"

1997.a, sihtrühma kuulusid volikogude liikmed. Projekti eesmärgiks oli naiste teadlikkuse taseme tõstmine kohalikust omavalitsusest, demokraatiast, suhtlemisest, koostööst.

3. Projekt "Cooperative Development Centre" koos Rootsi Kooperatsiooniinstituudiga

1997.a. kuni 2002, mille käigus:
- koolitati 20 inimest ühistegevuse nõustajateks; 
- koolituskeskuste poolt anti koolitust rohkem kui 1 600 inimesele; 
- asutati 4 ühistegevuskoda (Räpina, Viljandi, Saaremaa, Türi).
Nimetatud ürituste läbiviimine toimus Saaremaa Õppekeskuse juhtimisel.

4. Täiskasvanuhariduse uuring "Saaremaa maaelanikud tööturul"

1998.a, mille käigus uurisime maaelanike koolitusvajadust ja maakonna majanduse arenguperspektiive.

5. MicroPHARE projekt "Social integration of Young people"

1998.a, projekti sihtrühma kuulusid madala haridustasemega töötud noored Mustjala vallas. Projekti raames viidi läbi toimetulekukoolitus ja 3 erialakoolitust.

6. Mustjala valla täiskasvanute koolitusprojekt

1998 -1999.a, mille käigus moodustati koostöös Mustjala vallavalitsusega Mustjala valla Rahvaõpistu, kus koolitati töötuid ja madala haridustasemega noori. 

7. Projekt "Üks aasta perearstisüsteemi Saare maakonnas

1999.a, mille käigus uuriti elanike ja pere- 
ning eriarstide hinnanguid ja arvamusi seoses üleminekuga perearstisüsteemile. 

8. Projekt "Koostöö versus konflikt"

1999.a. Mustjala vallas. Sihtrühma liikmeteks olid külavanemad, ühiskondlike organisatsioonide liidrid, aktiivsed inimesed ja kohalikku omavalitsusse kandideerijad.

9. "Väikelaste emade kool"

2000.a, kus osales 25 lapsehoolduspuhkusel viibivat ja töötut väikelaste ema. 

10. Projekt "Ettevõtlus ja ühistegevus maal"

2000-2002 neljas Saaremaa vallas (Kihelkonna, Leisi, Orissaare, Valjala). Kursuse lõpus koostati äriplaanid.

11. EL projekt "Maapiirkondade areng Euroopa Liidus"

2001.a, mis viidi läbi Saare maakonna 6 valla elanikele. Projekti eesmärgiks oli inimeste teavitamine Euroopa Liidust.

12. Projekt "Naised ettevõtjaks"

2002.a. Projekt seisnes koolitustegevuses 22 naisele.

13. EL projekt "Euroopa Liit: miks ja kuidas"

2002, kus koolitust said seitsme mittetulundusühingu liikmed.

14. Euroopa Liidu Delegatsiooni poolt rahastatav projekt "Mina - Euroopa Liidu kodanik"

2003-2004, projektis osales 15 koolist 442 õpilast.

15. Phare CBC projekt "Naisettevõtluse arendamine Lääne-Eestis

2003-2004.a, kus osalesime partnerina. Projekti tulemusena korraldati naisettevõtjatele 120 tunnine koolituskursus, 3 õppereisi, koostati Läänemaa naisettevõtjate kodulehekülg internetis, moodustati naisettevõtjate klubi.

16. Phare Noorte tööhõive projekt EuropeAid/114246/D/SV/EE

2004.a - osalus partnerina. 
Projekti käigus läbis 42 16-24 aastast noort kahenädalase koolituse.

17. ESF projekt "Saarte käsitööliste täiendõpe"

2004-2006, projekti sihtrühma moodustasid käsitööhuvilised Muhu saarel ja Hiiumaal.

18. ESF projekt "Saarte käsitöö arendamine"

 

2004-2006, projekti sihtrühma kuulusid erinevatest käsitööaladest huvitatud töötud ja puuetega inimesed.

19. ESF projekt "Uus võimalus tööturul"

2006-2007, projekti sihtrühma moodustasid vanemaealised töötud.

20. "Professionaalne teenindaja kui teeninduse kvaliteedi võtmetegur"

2006-2007, projekti sihtrühma kuulusid 16 – 24 a vanused töötud naised

21. EVHL projekt "ÕPE" - Õppimine parandab elukvaliteeti

 2005 – 2008, projekti kaudu sai Saaremaa Õppekeskuses tasuta koolitust 287 inimest

22. Equal projekt "We Friends"

2005-2008, projekti sihtrühma liikmeteks olid naisettevõtjad ja väikelaste emad

23. Equal projekt "HAPECO"

2005-2008, sihtrühmaks puuetega inimesed

24. Grundtvig õpikoostööprojekt sms4EU

 

2007 – 2009, projekti eesmärgiks oli selgitada välja põhjused, mis takistavad inimeste sisenemist haridusmaailma ning vahetada kogemusi riskirühmade (töötud, naised, maapiirkondade elanikud) kaasamiseks õppimisse

25. Norra-EMP projekt „Aktiivne töövahendus“

 

2008 – 2009, projekti sihtrühma kuulus 30 Kuressaare linna pikaajalist töötut, toimetulekuraskustes ja puudega inimest, kes soovisid parandada oma elukvaliteeti