top courses

 

logo

Tundide arv: 24t

Lektorid: Merle Lille

Sihtrühm: töökeskkonnavolinikud ja –spetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed

Õppekavarühm: töökaitse


Teemad:

 • Töökeskkonna mõiste ja selles esinevad ohud. Tööolme
 • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
 • Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
 • Tööandja ja töötaja vastutus
 • Riiklik järelevalve
 • Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus riigi ja ettevõtte tasandil
 • Sisekontroll, töötervishoiu ja –ohutuse tegevuskava
 • Töötajate tervisekontrolli korraldus
 • Koostöö töötajate ja tööandja vahel
 • Töötajate juhendamine ja väljaõpe ettevõttes, töökohal
 • Riskianalüüsi mõiste
 • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised, psühholoogilised ohutegurid
 • Töökeskkonna riskianalüüs
 • Riski hindamise meetodid
 • Riskide ohjamise abinõud
 • Ergonoomia


Õpiväljundid:

 • Koolituse läbinu teab töökeskkonna alaseid põhimõisteid ja töökeskkonna ohutegureid
 • Tunneb töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 • Omab teadmisi tööandja ja töötaja õigustest ja kohustustest tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel
 • Omab teadmisi töötervishoiu ja tööohutuse korraldusest ettevõtte ja riigi tasandil
 • Tunneb vaidemenetluse korda ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest
 • Oskab hinnata oma ettevõtte töökeskkonna riske 

Õppemeetodid

Loengud, rühmatööd

Õppematerjalid

Koolitajate koostatud jaotusmaterjalid

Hindamine,õppe lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamine eeldab min 75 % osalust õppetöös ja koolituse lõpul läbiviidava testi sooritamist

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise tingimused on täidetud vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Tõend, kui  õppetulemusi ei saavutatud

Kursuse läbiviijate kvalifikatsioon

Kõrgharidus ja lektoritöö kogemus või andragoogi kutse