top courses

 

logo

Tundide arv: 16t

Lektor: Evi Ustel-Hallimäe

Sihtrühm: teemast huvitatud isikud

Õppekavarühm: õigus


Teemad:

 • Sissejuhatus tööõigusesse. Tööõiguse roll ühiskonnas. Tööõiguse olulised instituudid ja allikad
 • Töölepingu ettevalmistamine ja sõlmimine. Töölepingu olulised andmed ja tingimused
 • Töölepingu haldamine. Töölepingu täitmine, muutmine, peatamine, lõpetamine
 • Töösuhetega seonduvate küsimuste ja vaidluste lahendamine
 • Informeerimine ja konsulteerimine. Töötajate usaldusisiku ning tööandjate ja töötajate ühingute roll
 • Töösuhetega seonduvad tööandjate ja töötajate õigused ja kohustused maksejõuetusmenetluses ning tsiviiltäitemenetluses
 • Tööõiguse arengusuundumused


Õpiväljundid:

 • Koolituse läbinu teab töölepingute sõlmimise ja lepinguliste kohustuste täitmise üldisi põhimõtteid
 • Oskab vormistada töölepinguid nõuetekohaselt
 • Tunneb enim kasutatavate töölepingute liike ning nende sõlmimise ja haldamise õiguslikku regulatsiooni
 • Omab teadmisi vaidluste lahendamise põhimõtetest
 • Väärtustab õigusalaseid oskusi ja teadmisi