Tundide arv: 40 t (40t auditoorset tööd + 10 t iseseisvat tööd)

Õpetaja: Linda Liivamägi

Sihtrühm:madala haridustasemega ja üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud, majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega isikud, vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed

Õppekavarühm: võõrkeeled ja –kultuurid

 

Teemad:

Kõnearendus- ja lugemisteemad

 • nimed, oma nime ütlemine
 • viisakusväljendid: tervitamine, hüvastijätmine, esitlemine, vabandamine, tänamine
 • aeg: kellaajad, nädalapäevad, kuud, aastaajad
 • poes-ja turulkäimine, hinnad, mõõdud ja kaalud
 • riided ja jalatsid
 • söök ja jook: piima-, liha- ja kalasaadused ning –toidud, aed- ja puuviljad, marjad
 • söömine väljaspool kodu (baar, restoran, kohvik)
 • erinevad kauplused ja kaubad (mööbel, riided, raamatud, kontoritarbed, kulinaaria, toiduained, kangad, jalatsid jne)
 • teeninduses ja müügitöös enamkasutatav sõnavara
 • erinevad värvused

Suhtlusoskused

 • enda ja teiste tutvustamine
 • tervitamine ja hüvastijätmine
 • nime ja aadressi küsimine, nimetamine, nimede hääldamine
 • teenindus- ja müügiprotsess
 • riiete kirjeldamine
 • lihtsam kahekõne sisseostude tegemisel ja söömisel väljaspool kodu
 • objekti (tee, asukoha jne) küsimine ja juhatamine
 • erinevate probleemsituatsioonide lahendamine

Keeleteadmised

 • hääldamisreeglid
 • tegusõnade pööramine
 • possessiivsufiks
 • küsisõnad
 • osastav kääne
 • sisseütlev kääne
 • omadussõnad
 • käskiv kõneviis

Kirjutamisoskused

 • lihtsa kirja, aadressi ja postkaardi kirjutamine

Õppemeetodid: tekstide lugemine, kirjutamine, kuulamine. Harjutused

 

Õpiväljundid:

 1. Edukas kursuse läbinu mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada
 2. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele
 3. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama
 4. On võimeline suhtlema igapäevastes situatsioonides ning tööl tüüpsituatsioonides tööandja, kolleegide ja klientidega 

 

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub kuni 20 in mahutavas õppeklsssis, kus on toolid ja lauad, tahvel, raadio koos CD mängijaga.

Õppematerjalid

Õppematerjalid on koostatud koolitajate poolt jaotusmaterjalidena kursuslastele kätteandmiseks.

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Õpitulemuste hindamine toimub jooksvalt, tulemuste kohta antakse pidevalt tagasisidet. Kursuse lõpus viiakse läbi keeleoskustasemetest A1.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on keeleoskustaseme testi täitmine ja osalemine min75 % õppetundides.

Väljastatavad dokumendid

-Tunnistus: neile kes sooritasid keeleoskustasemetesti 

-Töend:nendele õppijatele,kes ei täitnud õppe lõpetamise tingimusi, kuid osalesid õppetöös

Koolitajate kvalifikatsioon

Kõrgharidusega filoloog, kel on täiskasvanute koolitamise kogemus min 3 a.