top courses

 

logo

Tundide arv: 40t auditoorset tööd + 10t iseseisvat tööd

Õpetaja: Marina Maasik

Sihtrühm: inimesed, kes on omandanud inglise keele oskuse tasemel A1, kuid kes vajavad põhjalikumaid teadmisi inglise keelest edukaks toimetulekuks igapäevastes ja tööalastes situatsioonides.

Õppekavarühm: võõrkeeled ja –kultuurid

 

Teemad:

Kõnearendus- ja lugemisteemad

 • telefoniga vestlemine
 • teeninduse ja müügitöö alane sõnavara
 • toidukaupade nimetused, nende ost ja müük
 • riided ja nende kirjeldamine, nende ost ja müük
 • isiklik välimus
 • kuupäevad, korraldamine ja organiseerimine
 • ajutised (ühekordsed) tegevused
 • söömine väljaspool kodu
 • haigused, arstiabi
 • tunded ja emotsioonid

Suhtlusoskused

 • välimuse, riietuse kirjeldamine
 • teenindus- ja müügiprotsess
 • tulevikuplaanide tegemine ja nendest rääkimine
 • telefoniga rääkimine
 • minevikusündmustest rääkimine
 • inimeste ja kohtade võrdlemine, kirjeldamine
 • tunnetest rääkimine
 • rääkimine asjadest, mida peab tegema

Keeleteadmised

 • Tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad, tuleviku väljendamine (going to, Present Continuous, Present Perfect Simple)
 • Modaalsõnad: can ja must, mustn`t, can`t, have got to
 • Omadussõnad: omadussõnade võrdlemine
 • Eessõnad: in, on, ago, for, near
 • Küsisõnad: Whose? Why? How many times? How far?
 • Õigekiri: suur ja väike täht, kirjavahemärgid, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed

Kirjutamisoskused

 • lihtsa kirja, aadressi ja postkaardi kirjutamine
 • lihtsa ankeedi täitmine
 • lühikirjandi kirjutamine

 

Õpiväljundid:

 • Edukas kursuse läbinu mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö)
 • Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel
 • Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi
 • Oskab omandatud ingliskeelset sõnavara kasutada igapäevastes ja tööalastes situatsioonides