Tundide arv: 40t (40t auditoorset tööd + 10t iseseisvat tööd)

Õpetaja: Marina Maasik

Sihtrühm: madala haridustasemega ia üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud,majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega isikud, vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed 

 

Teemad:

Kõnearendus- ja lugemisteemad

 • nimed, oma nime ütlemine
 • viisakusväljendid: tervitamine, hüvastijätmine, esitlemine, vabandamine, tänamine
 • kellaajad
 • rutiinsed tegevused
 • reisimine
 • poeskäimine ja hinnad
 • teeninduses ja müügitöös enamkasutatav sõnavara
 • ilm ja aastaajad
 • asukoht

Suhtlusoskused

 • enda ja teiste tutvustamine
 • telefoniga helistamine
 • tervitamine ja hüvastijätmine
 • nime ja aadressi küsimine, nimetamine, nimede hääldamine
 • rääkimine erinevatest oskustest, ametitest, elustiilidest
 • teenindus- ja müügiprotsess
 • lihtsam kahekõne sisseostude tegemisel ja söömisel väljaspool kodu
 • objekti (tee, asukoha jne) küsimine ja juhatamine
 • rääkimine ilmast
 • reisimisest rääkimine

Keeleteadmised

 • Nimisõna: ainsus, mitmus, omastav kääne
 • Arvsõnad: 1-100, kellaaeg, aasta, vanused
 • Asesõnad: omastavad asesõnad, näitavad asesõnad this, that, these, those
 • Tegusõnad: üldajad (Present, Past Simple), kestvad ajad (Present Continuous)
 • Tähestik: tähtede nimed ja õige hääldamine
 • Õigekiri: suur ja väike täht, kirjavahemärgid, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed
 • Küsisõnad: What? Who? Where? How? How old? How far?

Kirjutamisoskused

lihtsa kirja, aadressi ja postkaardi kirjutamine

Õppemeetodid:harjutused, tekstide lugemine,kirjutamine, kuulamine

 

Õpiväljundid:

 • Edukas kursuse läbinu mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada
 • Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele
 • Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama
 • On võimeline suhtlema igapäevastes situatsioonides ning tööl tüüpsituatsioonides tööandja, kolleegide ja klientidega

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub kuni 20 in mahutavas  õppeklassis, kus on toolid ja lauad, tahvel, CD-mängija

Õppematerjalid

Õppematerjalid on koostatud koolitajate poolt jaotusmaterjalidena kursuslastele kätteandmiseks

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Õpitulemuste hindamine toimub jooksvalt õppeprotsessis,tulemuste kohta annab õpetaja pidevalt tagasisidet

Õpingute lõpus sooritavad õppijad keeleoskustaseme testi A1

Õpingute lõpetamise eelduseks on keeleoskustaseme testi A1 sooritamine ja osalemine vähemalt 75 % õppetöös

Väljastatavad dokumendid

-Tunnistus: väljastatakse neile õppijaile, kes on täitnud õppe lõpetamise tingimused ja sooritanud edukalt tasemetesti.

-Tõend: kes ei täitnud õppe lõpetamise tingimusi,kuid osalesid õppetöös

Koolitajate kvalifikatsioon

Koolitaja on kõrgharidusega filoloog ja omab täiskasvanute koolitamise kogemust min 1 a