top courses

 

logo

Tundide arv: 40t auditoorset tööd + 10t iseseisvat tööd

Õpetaja: Linda Liivamägi

Sihtrühm: inimesed, kes on omandanud soome keele oskuse tasemel A1, kuid kes vajavad põhjalikumaid teadmisi soome keelest edukaks toimetulekuks igapäevastes ja tööalastes situatsioonides.

Õppekavarühm: võõrkeeled ja –kultuurid

 

Teemad:

Kõnearendus- ja lugemisteemad

 • iseloom, välimus, enesetunne ja tervis
 • oma elulugu
 • peresuhted
 • kodukoht Eesti, selle asukoht, sümboolika ja tähtpäevad
 • Soome ja soomlaste eripära, Soome regioonid
 • Soome kultuur (kirjandus, muusika jne)  
 • elukutsed ja töövõimalused
 • erinevate elualade esindajad
 • turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine
 • tunded ja emotsioonid

Suhtlusoskused

 • enda ja teiste tutvustamine
 • tervitamine ja hüvastijätmine
 • nime ja aadressi küsimine, nimetamine, nimede hääldamine
 • rääkimine oma perest
 • riiete kirjeldamine
 • lihtsam kahekõne sisseostude tegemisel ja söömisel väljaspool kodu
 • objekti (tee, asukoha jne) küsimine ja juhatamine
 • erinevate probleemsituatsioonide lahendamine
 • arvamuse avaldamine, jutustamine ja kirjeldamine

Keeleteadmised

 • Tegusõna. Ajad: verbide tüübid, astmevaheldus verbides. Olevik, lihtminevik, täisminevik, nud -kesksõna. Jaatav ja eitav kõne.
 • Tegumoed. Kõneviisid: Kindel kõneviis, käskiva kõneviisi sina- ja teie -vorm
 • Käändsõna. Nimisõna: nimisõna käänamine – ainsuse omastav ja osastav, kohakäänded, mitmuse nimetav
 • Omadussõna: omadussõnade võrdlusastmed
 • Arvsõna: põhiarvsõnade käänamine
 • Asesõna: näitavad asesõnad tämä, tuo, se; siduv asesõna joka; isikuliste asesõnade käänamine (minulla, meitä jne)
 • Muutumatud sõnad: sidesõnad koska, että, jotta; ees- ja tagasõnad vieressä, edessä, takana jne
 • Lauseõpetus: küsimussõnade ja vastuse seos (millä kirjoitat?, kynällä jne)

Kirjutamisoskused

 • kirja, kutse koostamine
 • CV koostamine

 

Õpiväljundid:

 • Edukas kursuse läbinu mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö)
 • Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel
 • Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi
 • Oskab kasutada omandatud soome keele sõnavara tööalastes situatsioonides ning on omandanud algteadmised soome kultuurist.