Tundide arv: 48 t  auditoorset tööd

Koolitus koosneb kolmest 16 t moodulist

 • Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine (õppekavarühm: isikuareng)
 • Suhtlemine(õppekavarühm: psühholoogia)
 • Kuidas sulanduda meeskonda ja teha meeskonnatööd(õppekavarühm: psühholoogia)

Sihtrühm:

 • Vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega(üldkeskharidus või sellest madalam haridustase) inimesed
 • madala haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed elanikud
 • madala haridustasemega ja üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud
 • majanduslikult mitteaktiivsed puuetega isikud

Õpiväljundid:

Edukas koolituse läbinu:

 • oskab end analüüsida,mõistab oma soove ja vajadusi
 • julgeb näha uusi võimalusi ja suundi oma elus
 • oskab püstitada eesmärke, planeerida tegevusi ja lahendada probleeme
 • on teadlik erinevatest suhtlemisvahenditest ja mõjutamisviisidest ning oskab neid kasutada
 • tunneb meeskonnatöö aluseid ja oskab meeskonnas töötada

 Õppe sisu:

1.moodul. Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine

 • Sissejuhatus kursusesse. Muutused elus ja nendega kohanemine
 • Muutunud töömaailm ja selleks vajalikud võtmeoskused
 • Edukust ja isikliku tegevuse efektiivsust mõjutavad tegurid
 • Eneseanalüüs ja enesejuhtimine
 • Eesmärgid ja nende püstitamine
 • Elukestev õpe ja  täiskasvanute õppimisvõimalused maakonnas

2.moodul.Suhtlemine

 • Suhtlemise olemus ja selle tähtsus elus. Enesetundmise roll suhtlemisedukuses
 • Suhtlemiseks vajalikud isiksulikud omadused. Enesanalüüs
 • Suhtlemisprotsess
 • Suhtlemisvahendid ja nende kasutamine
 • Teiste inimeste mõjutamine
 • Suhtlemistasandid ja nende kasutamine suhtlemisprotsessis
 • Kuulamine
 • Eneseväljendusoskus

3.moodul.Kuidas sulanduda meeskonda ja teha meeskonnatööd

 • Sulandumine erinevatesse gruppidesse, meeskondadesse ja koostöövõrgustikesse
 • Koostöö mõiste ja tähtsus
 • Sünergia loomine koostööprotsessis
 • Koostöötreening

Õppemeetodid: loengud, testid, rühmatööd, harjutused, koostöötreening

Õpiväljundid:

Edukas koolituse läbinu:

 • oskab analüüsida iseennast,mõistab oma soove ja vajadusi
 • julgeb näha uusi võimalusi, oskab püstitada eesmärke
 • on teadlik suhtlemis- ja koostööoskuste rollist edukaks hakkamasaamiseks ühiskonnas
 • oskab sulanduda meeskonda ja teha meeskonnatööd
 • on motiveeritud end arendama
 • on teadlik erinevatest täiskasvanute õppimisvõimalustest

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub internetiühendusega 16 õppijakohaga õppeklassis, kus on õppetöö läbiviimiseks vajalik mööbel ja seadmed(multimeediaprojektor, ekraan, arvuti)

Õppematerjalid

Õppematerjalid on koostatud  koolitajate poolt jaotusmaterjalina kätteandmiseks ja kasutamiseks 

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Õpitulemuste hindamine toimub jooksvalt koolitaja poolt tagasiside vormis. Kursus lõpeb kirjaliku arvestusega, kus osaleja esitab enesearenguplaani järmiseks kaheks aastaks ja esitleb seda rühma liikmetele

Väljastatavad dokumendid õppetöös

- Tunnistus, neile õppijatele, kes on täitnud õppe lõpetamise tingimused ja osalenud min 75% 

- Tõend neile, ke ei täitnud õppe lõpetamise tingimusi, kuid osalesid õppetöös

Koolitajate kvalifikatsioon

Kõrgharidus, psühholoog, täiskasvanute koolitaja