Tundide arv: 20t

Lektorid: Leonora Kraus, Silja Kruuser

Sihtrühm: töötud ja töötavad isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi efektiivsema õppimise valdkonnas

Õppekavarühm: sotsiaal-ja käitumisteadused


Teemad:

 • Vaimsed võimed, nende arendamine ja roll õppimises
 • Kuidas hoida ja taastada vaimseid võimeid
 • Mis on õppimine
 • Õpimotiivid
 • Õppimine, päheõppimine ja arusaamine
 • Kuidas me õpime
 • Õppimisstiilid
 • Õppimiseks vajalikud omadused ja oskused
 • Isiksuse arengu tegurid
 • Koolituse roll arengus
 • Õppemeetodid ja nende efektiivsus
 • Õpioskuste harjutamine
 • Elukestev õpe ja täiskasvanud õppijate edulood


Õpiväljundid:

 • Koolituse läbinu on teadlik õppimise tähtsusest täiskasvanueas
 • On teadlik õppeprotsessi efektiivsust mõjutavatest teguritest
 • Tunneb oma õpistiili
 • Oskab kasutada erinevaid õpimeetodeid
 • On teadlik täiskasvanute õpivõimalustest

 

Õppemeetodid

Loengud, rühmatööd, ülesanded, testid,mängud

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub internetiühendusega õppeklassis, mis mahutab kuni 20 in.Klassis on õppetöö läbiviimiseks vajalik keskkond, mööbel ja seadmed

Õppematerjalid

Õppematerjalid on koostatud koolitajate poolt jaotusmaterjalidena kursuslastele kätteandmiseks

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Õpitulemuste hindamine toimub jooksvalt õppeprotsessis, tulemuste kohta antakse tagasisidet.Kursuse lõpus esitab kursuslane referaadi "Mida mina tahan õppida"

Õpingute lõpetamise tingimuseks on referaadi esitamine ja osalemine õppetöös min 75% ajast

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus: neile, kes  täitsid kõik õppe lõpetamise tingimused 

Tõend: neile, kes ei täitnud õppe lõpetamise tingimusi,kuid osalesid õppetöös

Koolitajate kvalifikatsioon

Kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus min 5 a, täiskasvanute koolitaja kutse