top courses

 

logo

Tundide arv: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õppekavarühm: Psühholoogia

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu

 • oskab analüüsida iseennast ja oma käitumist ning teab, mida tahab
 • oskab püstitada eesmärke, planeerida tegevusi ja lahendada probleeme
 • on teadlik suhtlemis- ja koostööoskuste rollist edukaks hakkamasaamiseks ühiskonnas
 • on motiveeritud ennast arendama

Sihtrühm

 • üldkeskhariduse või sellest madalama haridustasemega mittetöötavad või vähenenud töövõimega täiskasvanud

Õppe sisu

 • Muutused elus ja nendega kohanemine
 • Muutunud töömaailm ja selleks vajalikud võtmeoskused
 • Edukust ja isikliku edukuse efektiivsust mõjutavad põhitegurid
 • Eneseanalüüs ja enesejuhtimine
 • Eesmärgid, nende püstitamine ja tegutsemine selle nimel. Aja kasutamine
 • Suhtlemis- ja koostööoskused
 • Pingetega toimetulek ja stressi juhtimine
 • Kuidas hoida ja taastada vaimseid võimeid
 • Õpioskused ja nende arendamine

Õppemeetodid

Loengud, rühmatööd,ülesannete lahendamine, testid,harjutused, suhtlemismängud, koostöötreening.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub õppeklassis, mis mahutab kuni 15 inimest. Klassis on multimeediaprojektor, arvuti, tahvel, ekraan.

Õppematerjalid

Koolitajate poolt koostatud jaotusmaterjalid, mis jäävad kursuslastele.

Hindamine, õppe lõpetamise tingimused

Õppetöö protsessis toimub pidev tagasiside õpitulemuste kohta. Kursuse lõpul koostavad ja esitavad õppijad iseseisva töö, mille käigus analüüsivad, milliseid teadmisi ja oskusi nad peavad täiendama või isikuomadusi arendama, saavutamaks oma eesmärke.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õppija saavutas planeeritud õpiväljundid ja osales min 75 % õppetöös.

Tõend, kui õpiväljundeid ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.

Kursuse läbiviijate kvalifikatsioon

Kõrgharidus psühholoogias või sotsiaalteaduste alal, täiskasvanute koolitaja kutse, täiskasvanute koolituse kogemus min 5 a.