top courses

 

logo

Tundide arv: 80t (40t auditoorset tööd + 40t praktilist õpet)

Lektor: Leonora Kraus

Sihtrühm: klienditeeninduse alaste teadmiste ja oskuste omandamisest huvitatud

Õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus

 

Teemad:

 • Klienditeeninduse olemus ja põhimõisted
 • Teeninduse kvaliteet ja selle põhitõed
 • Teeninduspsühholoogia
 • Suhtlemispsühholoogia ja müügisuhtlemine
 • Müügiprotsess ja müügitehnikad
 • Kaebuste ja lahkarvamuste lahendamine
 • Toimetulek keeruliste klientidega ja stressisituatsioonidega


Õpiväljundid:

 • Koolituse läbinu omab teadmisi teeninduse kvaliteeti mõjutavatest teguritest ja oskab neid arvestada.
 • Omab teadmisi tarbijakäitumist mõjutavatest teguritest ja oskab arvestada tarbijate käitumise iseärasustega.
 • Omab teadmisi klienditeenindaja tööks vajalikest isikuomadustest ja oskab analüüsida oma tugevaid ja nõrku külgi ning neid oma töös arvestada.
 • Tunneb müügiprotsessi ja –tehnikaid, oskab erinevaid oskusi müügitöös kasutada.
 • Omab teadmisi kaebuste ja lahkarvamuste tekkepõhjustest ja nende lahendamisest, oskab lahendada konfliktseid olukordi teeninduses.