top courses

 

logo

Tundide arv: 40t (40t auditoorset tööd + 10t iseseisvat tööd)

Õpetaja: Marina Maasik

Sihtrühm: madala haridustasemega ia üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud,majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega isikud, vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed 

 

Teemad:

Kõnearendus- ja lugemisteemad

 • nimed, oma nime ütlemine
 • viisakusväljendid: tervitamine, hüvastijätmine, esitlemine, vabandamine, tänamine
 • kellaajad
 • rutiinsed tegevused
 • reisimine
 • poeskäimine ja hinnad
 • teeninduses ja müügitöös enamkasutatav sõnavara
 • ilm ja aastaajad
 • asukoht

Suhtlusoskused

 • enda ja teiste tutvustamine
 • telefoniga helistamine
 • tervitamine ja hüvastijätmine
 • nime ja aadressi küsimine, nimetamine, nimede hääldamine
 • rääkimine erinevatest oskustest, ametitest, elustiilidest
 • teenindus- ja müügiprotsess
 • lihtsam kahekõne sisseostude tegemisel ja söömisel väljaspool kodu
 • objekti (tee, asukoha jne) küsimine ja juhatamine
 • rääkimine ilmast
 • reisimisest rääkimine

Keeleteadmised

 • Nimisõna: ainsus, mitmus, omastav kääne
 • Arvsõnad: 1-100, kellaaeg, aasta, vanused
 • Asesõnad: omastavad asesõnad, näitavad asesõnad this, that, these, those
 • Tegusõnad: üldajad (Present, Past Simple), kestvad ajad (Present Continuous)
 • Tähestik: tähtede nimed ja õige hääldamine
 • Õigekiri: suur ja väike täht, kirjavahemärgid, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed
 • Küsisõnad: What? Who? Where? How? How old? How far?

Kirjutamisoskused

lihtsa kirja, aadressi ja postkaardi kirjutamine

Õppemeetodid:harjutused, tekstide lugemine,kirjutamine, kuulamine

 

Õpiväljundid:

 • Edukas kursuse läbinu mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada
 • Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele
 • Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama
 • On võimeline suhtlema igapäevastes situatsioonides ning tööl tüüpsituatsioonides tööandja, kolleegide ja klientidega

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub kuni 20 in mahutavas  õppeklassis, kus on toolid ja lauad, tahvel, CD-mängija

Õppematerjalid

Õppematerjalid on koostatud koolitajate poolt jaotusmaterjalidena kursuslastele kätteandmiseks

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Õpitulemuste hindamine toimub jooksvalt õppeprotsessis,tulemuste kohta annab õpetaja pidevalt tagasisidet

Õpingute lõpus sooritavad õppijad keeleoskustaseme testi A1

Õpingute lõpetamise eelduseks on keeleoskustaseme testi A1 sooritamine ja osalemine vähemalt 75 % õppetöös

Väljastatavad dokumendid

-Tunnistus: väljastatakse neile õppijaile, kes on täitnud õppe lõpetamise tingimused ja sooritanud edukalt tasemetesti.

-Tõend: kes ei täitnud õppe lõpetamise tingimusi,kuid osalesid õppetöös

Koolitajate kvalifikatsioon

Koolitaja on kõrgharidusega filoloog ja omab täiskasvanute koolitamise kogemust min 1 a

Tundide arv: 40t auditoorset tööd + 10t iseseisvat tööd

Õpetaja: Marina Maasik

Sihtrühm: inimesed, kes on omandanud inglise keele oskuse tasemel A1, kuid kes vajavad põhjalikumaid teadmisi inglise keelest edukaks toimetulekuks igapäevastes ja tööalastes situatsioonides.

Õppekavarühm: võõrkeeled ja –kultuurid

 

Teemad:

Kõnearendus- ja lugemisteemad

 • telefoniga vestlemine
 • teeninduse ja müügitöö alane sõnavara
 • toidukaupade nimetused, nende ost ja müük
 • riided ja nende kirjeldamine, nende ost ja müük
 • isiklik välimus
 • kuupäevad, korraldamine ja organiseerimine
 • ajutised (ühekordsed) tegevused
 • söömine väljaspool kodu
 • haigused, arstiabi
 • tunded ja emotsioonid

Suhtlusoskused

 • välimuse, riietuse kirjeldamine
 • teenindus- ja müügiprotsess
 • tulevikuplaanide tegemine ja nendest rääkimine
 • telefoniga rääkimine
 • minevikusündmustest rääkimine
 • inimeste ja kohtade võrdlemine, kirjeldamine
 • tunnetest rääkimine
 • rääkimine asjadest, mida peab tegema

Keeleteadmised

 • Tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad, tuleviku väljendamine (going to, Present Continuous, Present Perfect Simple)
 • Modaalsõnad: can ja must, mustn`t, can`t, have got to
 • Omadussõnad: omadussõnade võrdlemine
 • Eessõnad: in, on, ago, for, near
 • Küsisõnad: Whose? Why? How many times? How far?
 • Õigekiri: suur ja väike täht, kirjavahemärgid, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed

Kirjutamisoskused

 • lihtsa kirja, aadressi ja postkaardi kirjutamine
 • lihtsa ankeedi täitmine
 • lühikirjandi kirjutamine

 

Õpiväljundid:

 • Edukas kursuse läbinu mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö)
 • Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel
 • Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi
 • Oskab omandatud ingliskeelset sõnavara kasutada igapäevastes ja tööalastes situatsioonides

Tundide arv: 40 t (40t auditoorset tööd + 10 t iseseisvat tööd)

Õpetaja: Linda Liivamägi

Sihtrühm:madala haridustasemega ja üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud, majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega isikud, vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed

Õppekavarühm: võõrkeeled ja –kultuurid

 

Teemad:

Kõnearendus- ja lugemisteemad

 • nimed, oma nime ütlemine
 • viisakusväljendid: tervitamine, hüvastijätmine, esitlemine, vabandamine, tänamine
 • aeg: kellaajad, nädalapäevad, kuud, aastaajad
 • poes-ja turulkäimine, hinnad, mõõdud ja kaalud
 • riided ja jalatsid
 • söök ja jook: piima-, liha- ja kalasaadused ning –toidud, aed- ja puuviljad, marjad
 • söömine väljaspool kodu (baar, restoran, kohvik)
 • erinevad kauplused ja kaubad (mööbel, riided, raamatud, kontoritarbed, kulinaaria, toiduained, kangad, jalatsid jne)
 • teeninduses ja müügitöös enamkasutatav sõnavara
 • erinevad värvused

Suhtlusoskused

 • enda ja teiste tutvustamine
 • tervitamine ja hüvastijätmine
 • nime ja aadressi küsimine, nimetamine, nimede hääldamine
 • teenindus- ja müügiprotsess
 • riiete kirjeldamine
 • lihtsam kahekõne sisseostude tegemisel ja söömisel väljaspool kodu
 • objekti (tee, asukoha jne) küsimine ja juhatamine
 • erinevate probleemsituatsioonide lahendamine

Keeleteadmised

 • hääldamisreeglid
 • tegusõnade pööramine
 • possessiivsufiks
 • küsisõnad
 • osastav kääne
 • sisseütlev kääne
 • omadussõnad
 • käskiv kõneviis

Kirjutamisoskused

 • lihtsa kirja, aadressi ja postkaardi kirjutamine

Õppemeetodid: tekstide lugemine, kirjutamine, kuulamine. Harjutused

 

Õpiväljundid:

 1. Edukas kursuse läbinu mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada
 2. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele
 3. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama
 4. On võimeline suhtlema igapäevastes situatsioonides ning tööl tüüpsituatsioonides tööandja, kolleegide ja klientidega 

 

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub kuni 20 in mahutavas õppeklsssis, kus on toolid ja lauad, tahvel, raadio koos CD mängijaga.

Õppematerjalid

Õppematerjalid on koostatud koolitajate poolt jaotusmaterjalidena kursuslastele kätteandmiseks.

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Õpitulemuste hindamine toimub jooksvalt, tulemuste kohta antakse pidevalt tagasisidet. Kursuse lõpus viiakse läbi keeleoskustasemetest A1.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on keeleoskustaseme testi täitmine ja osalemine min75 % õppetundides.

Väljastatavad dokumendid

-Tunnistus: neile kes sooritasid keeleoskustasemetesti 

-Töend:nendele õppijatele,kes ei täitnud õppe lõpetamise tingimusi, kuid osalesid õppetöös

Koolitajate kvalifikatsioon

Kõrgharidusega filoloog, kel on täiskasvanute koolitamise kogemus min 3 a.

Tundide arv: 40t auditoorset tööd + 10t iseseisvat tööd

Õpetaja: Linda Liivamägi

Sihtrühm: inimesed, kes on omandanud soome keele oskuse tasemel A1, kuid kes vajavad põhjalikumaid teadmisi soome keelest edukaks toimetulekuks igapäevastes ja tööalastes situatsioonides.

Õppekavarühm: võõrkeeled ja –kultuurid

 

Teemad:

Kõnearendus- ja lugemisteemad

 • iseloom, välimus, enesetunne ja tervis
 • oma elulugu
 • peresuhted
 • kodukoht Eesti, selle asukoht, sümboolika ja tähtpäevad
 • Soome ja soomlaste eripära, Soome regioonid
 • Soome kultuur (kirjandus, muusika jne)  
 • elukutsed ja töövõimalused
 • erinevate elualade esindajad
 • turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine
 • tunded ja emotsioonid

Suhtlusoskused

 • enda ja teiste tutvustamine
 • tervitamine ja hüvastijätmine
 • nime ja aadressi küsimine, nimetamine, nimede hääldamine
 • rääkimine oma perest
 • riiete kirjeldamine
 • lihtsam kahekõne sisseostude tegemisel ja söömisel väljaspool kodu
 • objekti (tee, asukoha jne) küsimine ja juhatamine
 • erinevate probleemsituatsioonide lahendamine
 • arvamuse avaldamine, jutustamine ja kirjeldamine

Keeleteadmised

 • Tegusõna. Ajad: verbide tüübid, astmevaheldus verbides. Olevik, lihtminevik, täisminevik, nud -kesksõna. Jaatav ja eitav kõne.
 • Tegumoed. Kõneviisid: Kindel kõneviis, käskiva kõneviisi sina- ja teie -vorm
 • Käändsõna. Nimisõna: nimisõna käänamine – ainsuse omastav ja osastav, kohakäänded, mitmuse nimetav
 • Omadussõna: omadussõnade võrdlusastmed
 • Arvsõna: põhiarvsõnade käänamine
 • Asesõna: näitavad asesõnad tämä, tuo, se; siduv asesõna joka; isikuliste asesõnade käänamine (minulla, meitä jne)
 • Muutumatud sõnad: sidesõnad koska, että, jotta; ees- ja tagasõnad vieressä, edessä, takana jne
 • Lauseõpetus: küsimussõnade ja vastuse seos (millä kirjoitat?, kynällä jne)

Kirjutamisoskused

 • kirja, kutse koostamine
 • CV koostamine

 

Õpiväljundid:

 • Edukas kursuse läbinu mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö)
 • Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel
 • Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi
 • Oskab kasutada omandatud soome keele sõnavara tööalastes situatsioonides ning on omandanud algteadmised soome kultuurist.