top courses

 

logo

Tundide arv: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õppekavarühm: Psühholoogia

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu

 • oskab analüüsida iseennast ja oma käitumist ning teab, mida tahab
 • oskab püstitada eesmärke, planeerida tegevusi ja lahendada probleeme
 • on teadlik suhtlemis- ja koostööoskuste rollist edukaks hakkamasaamiseks ühiskonnas
 • on motiveeritud ennast arendama

Sihtrühm

 • üldkeskhariduse või sellest madalama haridustasemega mittetöötavad või vähenenud töövõimega täiskasvanud

Õppe sisu

 • Muutused elus ja nendega kohanemine
 • Muutunud töömaailm ja selleks vajalikud võtmeoskused
 • Edukust ja isikliku edukuse efektiivsust mõjutavad põhitegurid
 • Eneseanalüüs ja enesejuhtimine
 • Eesmärgid, nende püstitamine ja tegutsemine selle nimel. Aja kasutamine
 • Suhtlemis- ja koostööoskused
 • Pingetega toimetulek ja stressi juhtimine
 • Kuidas hoida ja taastada vaimseid võimeid
 • Õpioskused ja nende arendamine

Õppemeetodid

Loengud, rühmatööd,ülesannete lahendamine, testid,harjutused, suhtlemismängud, koostöötreening.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub õppeklassis, mis mahutab kuni 15 inimest. Klassis on multimeediaprojektor, arvuti, tahvel, ekraan.

Õppematerjalid

Koolitajate poolt koostatud jaotusmaterjalid, mis jäävad kursuslastele.

Hindamine, õppe lõpetamise tingimused

Õppetöö protsessis toimub pidev tagasiside õpitulemuste kohta. Kursuse lõpul koostavad ja esitavad õppijad iseseisva töö, mille käigus analüüsivad, milliseid teadmisi ja oskusi nad peavad täiendama või isikuomadusi arendama, saavutamaks oma eesmärke.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õppija saavutas planeeritud õpiväljundid ja osales min 75 % õppetöös.

Tõend, kui õpiväljundeid ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.

Kursuse läbiviijate kvalifikatsioon

Kõrgharidus psühholoogias või sotsiaalteaduste alal, täiskasvanute koolitaja kutse, täiskasvanute koolituse kogemus min 5 a.

Tundide arv: 20t

Lektorid: Leonora Kraus, Silja Kruuser

Sihtrühm: töötud ja töötavad isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi efektiivsema õppimise valdkonnas

Õppekavarühm: sotsiaal-ja käitumisteadused


Teemad:

 • Vaimsed võimed, nende arendamine ja roll õppimises
 • Kuidas hoida ja taastada vaimseid võimeid
 • Mis on õppimine
 • Õpimotiivid
 • Õppimine, päheõppimine ja arusaamine
 • Kuidas me õpime
 • Õppimisstiilid
 • Õppimiseks vajalikud omadused ja oskused
 • Isiksuse arengu tegurid
 • Koolituse roll arengus
 • Õppemeetodid ja nende efektiivsus
 • Õpioskuste harjutamine
 • Elukestev õpe ja täiskasvanud õppijate edulood


Õpiväljundid:

 • Koolituse läbinu on teadlik õppimise tähtsusest täiskasvanueas
 • On teadlik õppeprotsessi efektiivsust mõjutavatest teguritest
 • Tunneb oma õpistiili
 • Oskab kasutada erinevaid õpimeetodeid
 • On teadlik täiskasvanute õpivõimalustest

 

Õppemeetodid

Loengud, rühmatööd, ülesanded, testid,mängud

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub internetiühendusega õppeklassis, mis mahutab kuni 20 in.Klassis on õppetöö läbiviimiseks vajalik keskkond, mööbel ja seadmed

Õppematerjalid

Õppematerjalid on koostatud koolitajate poolt jaotusmaterjalidena kursuslastele kätteandmiseks

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Õpitulemuste hindamine toimub jooksvalt õppeprotsessis, tulemuste kohta antakse tagasisidet.Kursuse lõpus esitab kursuslane referaadi "Mida mina tahan õppida"

Õpingute lõpetamise tingimuseks on referaadi esitamine ja osalemine õppetöös min 75% ajast

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus: neile, kes  täitsid kõik õppe lõpetamise tingimused 

Tõend: neile, kes ei täitnud õppe lõpetamise tingimusi,kuid osalesid õppetöös

Koolitajate kvalifikatsioon

Kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus min 5 a, täiskasvanute koolitaja kutse

Tundide arv: 48 t  auditoorset tööd

Koolitus koosneb kolmest 16 t moodulist

 • Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine (õppekavarühm: isikuareng)
 • Suhtlemine(õppekavarühm: psühholoogia)
 • Kuidas sulanduda meeskonda ja teha meeskonnatööd(õppekavarühm: psühholoogia)

Sihtrühm:

 • Vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega(üldkeskharidus või sellest madalam haridustase) inimesed
 • madala haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed elanikud
 • madala haridustasemega ja üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud
 • majanduslikult mitteaktiivsed puuetega isikud

Õpiväljundid:

Edukas koolituse läbinu:

 • oskab end analüüsida,mõistab oma soove ja vajadusi
 • julgeb näha uusi võimalusi ja suundi oma elus
 • oskab püstitada eesmärke, planeerida tegevusi ja lahendada probleeme
 • on teadlik erinevatest suhtlemisvahenditest ja mõjutamisviisidest ning oskab neid kasutada
 • tunneb meeskonnatöö aluseid ja oskab meeskonnas töötada

 Õppe sisu:

1.moodul. Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine

 • Sissejuhatus kursusesse. Muutused elus ja nendega kohanemine
 • Muutunud töömaailm ja selleks vajalikud võtmeoskused
 • Edukust ja isikliku tegevuse efektiivsust mõjutavad tegurid
 • Eneseanalüüs ja enesejuhtimine
 • Eesmärgid ja nende püstitamine
 • Elukestev õpe ja  täiskasvanute õppimisvõimalused maakonnas

2.moodul.Suhtlemine

 • Suhtlemise olemus ja selle tähtsus elus. Enesetundmise roll suhtlemisedukuses
 • Suhtlemiseks vajalikud isiksulikud omadused. Enesanalüüs
 • Suhtlemisprotsess
 • Suhtlemisvahendid ja nende kasutamine
 • Teiste inimeste mõjutamine
 • Suhtlemistasandid ja nende kasutamine suhtlemisprotsessis
 • Kuulamine
 • Eneseväljendusoskus

3.moodul.Kuidas sulanduda meeskonda ja teha meeskonnatööd

 • Sulandumine erinevatesse gruppidesse, meeskondadesse ja koostöövõrgustikesse
 • Koostöö mõiste ja tähtsus
 • Sünergia loomine koostööprotsessis
 • Koostöötreening

Õppemeetodid: loengud, testid, rühmatööd, harjutused, koostöötreening

Õpiväljundid:

Edukas koolituse läbinu:

 • oskab analüüsida iseennast,mõistab oma soove ja vajadusi
 • julgeb näha uusi võimalusi, oskab püstitada eesmärke
 • on teadlik suhtlemis- ja koostööoskuste rollist edukaks hakkamasaamiseks ühiskonnas
 • oskab sulanduda meeskonda ja teha meeskonnatööd
 • on motiveeritud end arendama
 • on teadlik erinevatest täiskasvanute õppimisvõimalustest

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub internetiühendusega 16 õppijakohaga õppeklassis, kus on õppetöö läbiviimiseks vajalik mööbel ja seadmed(multimeediaprojektor, ekraan, arvuti)

Õppematerjalid

Õppematerjalid on koostatud  koolitajate poolt jaotusmaterjalina kätteandmiseks ja kasutamiseks 

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Õpitulemuste hindamine toimub jooksvalt koolitaja poolt tagasiside vormis. Kursus lõpeb kirjaliku arvestusega, kus osaleja esitab enesearenguplaani järmiseks kaheks aastaks ja esitleb seda rühma liikmetele

Väljastatavad dokumendid õppetöös

- Tunnistus, neile õppijatele, kes on täitnud õppe lõpetamise tingimused ja osalenud min 75% 

- Tõend neile, ke ei täitnud õppe lõpetamise tingimusi, kuid osalesid õppetöös

Koolitajate kvalifikatsioon

Kõrgharidus, psühholoog, täiskasvanute koolitaja