top courses

 

logo

Tundide arv: 28t (28t auditoorset tööd + 5t iseseisvat tööd)

Lektorid: Arvo Kontkar, Merit Trei, Leonora Kraus, Valdek Kraus,Olev Martinson

Sihtrühm: inimesed, kes vajavad teadmisi edukamaks finantsalaseks käitumiseks.

Õppekavarühm: rahandus, pangandus, kindlustus

 Teemad:

 • Mis on rahanduslik kirjaoskus ja milliseid oskusi see eeldab
 • Tasakaalu tähtsus rahanduslikes suhetes, tulude ja kohustuste kooskõla
 • Kuidas kujuneb suhtumine rahasse ja sellega seotud uskumuste muutmine
 • Ressursid. Vara ja selle liigid. Eelarve ja maksud
 • Tegevus ja tegevusetus. Kuidas meie tegevused aitavad kaasa ressursside suurendamisele ja kasutamisele
 • Erinevad arved ja hoiused. Laenutooted. Vastutustundlik laenuvõtmine. Isiklik aukoodeks
 • Finantsplaneerimine. Kodune eelarve ja ressursside planeerimine. Laste ja haridusega seotud kulude planeerimine
 • Pensioniiga ja investeerimine
 • Säästmine ja investeerimine
 • Käitumine finantsraskuste korral
 • Vabanemine palgaorjusest

Õppemeetodid 

 • Loengud,rühmatööd, ülesannete lahendamine,iseseisev töö, investeerimismäng CashFlow

Õpiväljundid:

 • Kursuse läbinu tunneb põhilisi rahandusalaseid termineid
 • Oskab paremini oma rahalisi ressursse planeerida
 • Heab, kuidas laenata, säästa, investeerida ning käituda finantsraskuste korral.

Õppekava nimetus: Ettevõtlus ja rahanduslik kirjaoskus

Õppekavarühm: ärindus ja haldus

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • teab ettevõtlusalaseid põhimõisteid, protsesse, turumajanduse ja maksunduse aluseid, ettevõtluse ülesandeid ja vorme;
 • oskab ennast ja oma tegevust analüüsida ning sellest lähtuvalt püstitada eesmärke;
 • seostab omandatud uusi teadmisi varasematega ja oskab neid rakendad;
 • omab teadmisi ja oskusi rahavoogude juhtimiseks, sissetulekute ja kohustustega; arvestamise vajalikkusest.

Sihtrühm:

 • üle 50-aastased keskharidusega või sellest madalama haridusega inimesed,
 • majanduslikult mitteaktiivsed inimesed,
 • vähenenud töövõimega inimesed.

Tundide arv: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õppe sisu:

 • Raha kui majandusliku toimetuleku vahend.
 • Rahandusliku kirjaoskuse mõiste, selle roll edukaks toimetulekuks ettevõtjana ja elus.
 • Raha ja rikkusega seotud uskumused ja nende muutmise võimalused.
 • Raha teenimise viisid (palgatöö, ettevõtlus, investeerimine jms).
 • Ettevõtluse olemus, põhimõisted. Ettevõtluse tegevusalad.
 • Ettevõtja isiksus ja tegevuse efektiivsus. Eneseanalüüs. Kuidas sina sobid ettevõtjaks?
 • Seadusandlus: äriseadustik, maksuseadused.
 • Ettevõtluse tegevuse planeerimine ja tegevuskava.
 • Turundus ja turundussõnumite lugemine.
 • Ajajuhtimine.
 • Erinevad õppimisvõimalused ja meetodid.

Õppemeetodid: loengud, rühmatööd, iseseisev kirjalik töö, ülesannete lahendamine, Cashflow mäng investeerimisoskuste omandamiseks.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub internetiühendusega õppeklassis, mis mahutab kuni 20 inimest. Klassis on projektor, arvuti, tahvel, ekraan.

Õppematerjalid

Õppematerjalid on koostanud koolitajad jaotusmaterjalidena kursuslastele kätteandmiseks.

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Õpitulemuste hindamine toimub jooksvalt õppeprotsessis, tulemuste kohta saavad õppijad tagasisidet. Kursuse lõpus koostavad kursuslased iseseisva töö, milles analüüsivad oma tugevusi ja nõrkusi ettevõtja rollis, võimalikke enesearendusviise, meetodeid ja oma õpivajadusi.

Õpingute lõpetamise eelduseks on iseseisva töö koostamine, esitlemine ja osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus: väljastatakse õppijale, kes on täitnud õppe lõpetamise tingimused.

Tõend: väljastatakse õppijale, kes ei täitnud õppe lõpetamise tingimusi, kuid osalesid õppetöös.

Koolitajate kvalifikatsioon

Kõrgharidus, ettevõtluse ja selle õpetamise kogemus.

 

Registreerimine


Palun täitke väljad, et registreeruda "Ettevõtlus ja rahanduslik kirjaoskus" kursusele!